Zapytanie ofertowe

14 czerwca 2024

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO Nr 1/2024

w sprawie zamówienia na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku.

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Rzymskokatolicka Parafia św. Wawrzyńca w Luzinie

ul. Kościelna 4

84-242 Luzino

mail: luzino@diecezja.gda.pl

 

 1. Tryb udzielania zamówienia:

1)      Zamawiający realizuje projekt (dalej „Projekt”) pn. „Rewitalizacja elewacji zewnętrznej kościoła, ścian wewnętrznych i znajdujących się w kościele malowideł ściennych przy zabytkowym kościele pw. Św. Wawrzyńca w Luzinie”, który pozyskał dofinansowanie (wstępna promesa)”  z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu. Podmiotem udzielającym dofinansowania jest Gmina Luzino.

2)      Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego.

3)      Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

4)      Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

5)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień w szczególności w związku z weryfikacją oświadczeń złożonych przez wykonawców.

6)      W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert.

7)      Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.

8)      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.

9)      Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.

10)  Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 1. Przedmiot zamówienia:

„Rewitalizacja elewacji zewnętrznej kościoła, ścian wewnętrznych i znajdujących się w kościele malowideł ściennych przy zabytkowym kościele pw. Św. Wawrzyńca w Luzinie” zlokalizowanym na działce o nr. geod. 1079/2 w Luzinie

.

1)      Zakres prac obejmuje:

 1. Usunięcie mechaniczne wszystkich  tynków cementowych, osypujących się , mocno zasolonych/ z wyraźnymi wykwitami/, zacierek gipsowych/ tynków gipsowych, gładzi/, tynków akrylowych, siatek plastikowych i z włókna szklanego oraz zniszczonych tynków odspojonych od powierzchni ścian
 2. Dezynfekcja ścian   preparatem grzybobójczym
 3. Usunięcie z zachowanych tynków  wtórnych przemalowań olejnych
 4. Uzupełnienie ubytków w tynkach zaprawą wapienną z trasem lub inną o średniej granulacji- wykonanie prób na tynkowanie
 5. Uzupełnienie pęknięć w tynkach zaprawą elastyczną lub z włóknami
 6. W przypadku odsłonięcia  pęknięć murów szerszych niż 1 cm należy wykonać szycie muru prętami helikodalnymi- sposób szycia  uzgodnić z konstruktorem
 7. Zagruntowanie całej powierzchni ścian gruntem wzmacniającym
 8. Pomalowanie powierzchni ścian farbą „oddychającą” .

 

 Zachowane przedstawienia malarskie prezbiterium

 1. Dezynfekcja grzybobójcza malowidła
 2. Konsolidacja pudrujących się fragmentów malowideł
 3. Oczyszczenie powierzchni malowidła z brudu i kurzu – mechanicznie, dobierając metodę na podstawie prób wykonanych na obiekcie
 4. Podklejenie odspajających się  łusek polichromii
 5. Uzupełnienie ubytków tynkarskich na powierzchni malowidła zaprawą mineralną- wapienną
  z kruszywem dobranym granulacja do zaprawy historycznej
 6. Wzmocnienie osłabionych partii malowidła
 7. Scalenie kolorystyczne malowidła
 8. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej przeprowadzonych prac

 

       Płaskorzeźba  na ścianie tęczowej

 1. Podklejenie odspojonych fragmentów płaskorzeźby iniekcjami na bazie wapna i białego cementu
 2. Konsolidacja pudrujących się fragmentów polichromii znajdującej się na płaskorzeźbie 
 3. Oczyszczenie powierzchni płaskorzeźby mechanicznie
 4. Podklejenie łusek polichromii
 5. Wzmocnienie osłabionych partii malowidła
 6. Scalenie kolorystyczne polichromii na płaskorzeźbie
 7. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej przeprowadzonych prac

2)      Opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 1. Warunki wykonania prac:

1)      Prace muszą zostać wykonane zgodnie z projektem prac konserwatorskich, pozwoleniem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy zabytku po dokonaniu wizji lokalnej. Warunkiem wizji lokalnej jest uprzednie poinformowanie zamawiającego o zamiarze przybycie telefonicznie lub drogą elektroniczną. Koszty uczestnictwa w wizji lokalnej ponosi wykonawca. Oferta złożona bez przeprowadzenia wizji lokalnej będzie odrzucona.

2)      Pełna dokumentacja projektu i załączniki są do pobrania na końcu zapytania ofertowego.

3)      Prace muszą zostać wykonane wyłącznie z użyciem materiałów wysokiej jakości, przeznaczonych do pracy przy zabytkach i dostosowanych do przedmiotu zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia na żądanie Zamawiającego listy materiałów (rodzaj materiału, producent oraz oznaczenie pozwalające jednoznacznie zidentyfikować materiał), które planują wykorzystać przy prowadzeniu prac. Weryfikacja dopuszczenia przedstawionych materiałów oraz ew. zamienników dokonana zostanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla uniknięcia wątpliwości dodaje się, że Zamawiający nie narzuca zastosowania materiałów konkretnych producentów, a badać będzie wyłącznie walory jakościowe propozycji oraz ich dostosowanie do przedmiotu zamówienia.

4)      Złożenie oferty wiąże się z zobowiązaniem do wykonania prac zgodnie ze wszelkimi odnośnymi przepisami prawa (prawo budowlane, prawo ochrony zabytków, w tym przepisy wykonawcze dotyczące BHP, zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, zastosowania stosownych oznaczeń itp.) oraz do fizycznego udziału w odbiorach. Po stronie Zamawiającego leży wyłącznie ustanowienie inspektora nadzoru oraz wykonywanie obowiązków inwestora, które zgodnie z prawem nie mogą być wykonywane przez inny podmiot.

5)      Prace muszą zostać wykonane w terminie od 01.08.2024 do 15.08.2025 r.

6)      Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej 5-letniej gwarancji na cały przedmiot zamówienia licząc od daty odbioru końcowego.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu (kryteria dostępu)
 1. Doświadczenie w zakresie realizacji projektów zbliżonych do projektu będącego przedmiotem postępowania.

Powyższe kryterium będzie uznane za spełnione w przypadku wykazania, że oferent wykonał
w ciągu ostatnich 10 lat co najmniej 1 projekt polegający na renowacji ścian i elewacji
w obiekcie zabytkowym wpisanych do rejestru zabytków.

 

 1. Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia, przez co rozumie się skierowanie do wykonywania prac w ramach Projektu:

1)   osoby posiadającej kwalifikacje dopuszczające określone w art. 37a. ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568),

2)   osoby posiadającej kwalifikacje uprawniające do przyjęcia obowiązku kierowania pracami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych zgodnie
z art. 37c. ww. ustawy.

 

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków dopuszczających:

 1. w zakresie określonym w podpunkcie 5.1. – spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów potwierdzających wiarogodność takiego oświadczenia (lista zrealizowanych usług wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania – np. w formie protokołów odbioru, zaświadczeń urzędowych, listów rekomendacyjnych podpisanych przez inwestora itp.) Załącznik nr 4.
 2. w zakresie określonym w podpunkcie 5.2. – spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów potwierdzających wiarogodność takiego oświadczenia (dane wskazywanej osoby/wskazywanych osób wraz z kopią dokumentów potwierdzających uprawnienia). Załącznik nr 5.

 

Oferta, która nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w punkcie 5 z uwzględnieniem sposobu ich udokumentowania zgodnie z opisem zawartym w punkcie 6, zostanie odrzucona ze względów formalnych i nie będzie analizowana merytorycznie. Zamawiający odrzuci również ofertę w przypadku, gdy na wezwanie Zamawiającego oferent nie dostarczy dokumentów potwierdzających wiarogodność oświadczeń. W przypadku odrzucenia oferty oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

 

 1. Dane kontaktowe dla Oferentów:

Ks. Michał Świeczkowski – Proboszcz

e-mail: luzino@diecezja.gda.pl

tel.: 603 124 797

 

 1. Sposób i termin złożenia oferty

1)      Oferty można składać  osobiście w siedzibie Parafii (adres Zamawiającego wskazany
w punkcie 1) lub na adres email: luzino@diecezja.gda.pl podpisane elektronicznie w ciągu 30 dni od pojawienia się zapytania ofertowego na stronie parafii i Urzędu Gminy Luzino, tj. do dnia 15.07.2024 r.

2)      Integralną część oferty stanowią wszystkie wymagane załączniki. Oferta musi zawierać:

1)        wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji,

2)        dokumenty wymienione w pkt 6 na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu określonych w pkt 5;

3)        dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty.

3)      Oferta oraz oświadczenia wykonawcy muszą być podpisane przez osobę do tego upoważnioną. Osoba podpisująca ofertę musi być upoważniona do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, jeśli prawo reprezentacji nie wynika z publicznych rejestrów jak CEiDG albo KRS. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty. Oferta do której nie dołączono pełnomocnictwa będzie uznana nie nieważną.

4)      Oferty niekompletne (tj. niezawierające wypełnionego formularza ofertowego lub niepodpisane) lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału
w postępowaniu.

5)      Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę / osoby składające ofertę.

 

 1. Termin związania ofertą.

 

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Kryteria wyboru ofert i opis sposobu ich obliczania.

 

Za najlepszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie kryteria formalne (dostępu) opisane w punkcie 4 i udokumentowane zgodnie z treścią punktu 5 oraz przewidująca wynagrodzenie brutto nie przekraczające 497.000 PLN. W przypadku przedsiębiorców stawka brutto oznacza stawkę zawierającą wszystkie podatki, w tym podatek VAT.W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej stawka brutto oznacza całkowity koszt wynagrodzenia, tj. łącznie z tzw. kosztami pracodawcy (tzw. „duże brutto”).W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów spełniających kryteria dostępu złoży oferty na tę samą kwotę wynagrodzenia, zostaną poproszeni o złożenie ofert uzupełniających.

 

DO POBRANIA:

Załącznik nr 1 – Program Prac Konserwatorskich  

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Projekt umowy z wykonawcą

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych prac

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

 

Zdaje mi się, że najbardziej wolną duszą jest ta dusza, która najbardziej zapomina o sobie. Gdyby mnie ktoś zapytał o sekret szczęścia, odpowiedziałabym, że jest nim niezdawanie sobie sprawy z siebie, wyrzekanie się siebie w każdej chwili.

bł. Elżbieta od Trójcy Świętej

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
117 0.08528995513916